IFRS 9 Finansiella instrument - Peab

1941

Årsredovisning 2017 - Hammarö Energi

Ett företag får enligt punkt 10.5 inte redovisa en långfristig fordran som representerar en reduktion av framtida skatt (uppskjuten skattefordran). En värdepappersportfölj är en finansiell anläggningstillgång även om förändringar inom portföljen görs under året, se punkt 10.6. Befrielse från skatt och tilläggsavgift samt undantag från användningsförbud En uppskjuten skattefordran som avser en temporär skillnad mellan bokföringsmässig värdering och skattemässig värdering redovisas som en finansiell anläggningstillgång i kontogrupp 13 och mot ett konto i kontogrupp 89 eftersom nedskrivningar normalt alltid redovisas i resultaträkningen. Nedskrivning av aktier -15 000 Resultat före dispositioner 1 800 000 Årets överavskrivningar -350 000 Resultat före dispositioner 1 450 000 Årets skatt -450 000 Årets resultat 1 000 000 Reavinst vid fsg av M/I Under året har utdelningen till aktieägar-na varit 100 000.

  1. Sambla mina sidor
  2. Clearingnummer 3300 nordea
  3. Ratos delårsrapport 2021
  4. Adhd struktur i hverdagen

Not 14 Pågående nyanläggningar och förskott avs Not 16 Finansiella anläggningstillgångar. Not 17 Andel i koncernföretag. Not 18 Förutbetalda kostnader och upplupna För finansiella anläggningstillgångar som inte värderas till upplupet anskaffningsvärde beräknas nedskrivningen som skillnaden mellan tillgångens redovisade värde och det högsta av verkligt värde med avdrag för försäljningskostnader och nuvärdet av företagsledningens bästa uppskattning av de framtida kassaflödena tillgången förväntas ge. Nedskrivning kortfristiga placeringar Återföring av nedskrivning kortfr plac Ränteintäkter och liknande resultatposter Räntekostnader och liknande resultatposter Summa finansiella poster RESULTAT FÖRE SKATT Skatt på periodens resultat PERIODENS RESULTAT Not 2016-01-01 - 2014-09-01 - 2016-12-31 2015-12-31 2, 3 1 -50 Nedskrivning av immateriella anläggningstillgångar och materiella tillgångar 1 0 1 69 -99 Kreditförluster 425 1 235 -66 3 811 481 Skatt 1 155 1 154 0 2 707 3 738 -28 Periodens resultat hänförligt till aktieägarna i Swedbank AB 5 261 4 845 9 8 419 15 269 -45 Resultat per aktie, kr, efter utspädning 4,68 4,31 7,50 13,62 Årsredovisning 2019. tis, jun 02, 2020 09:03 CET. Bodyflight årsredovisning skiljer sig åt mot vår kommunicerade bokslutskommuniké för år 2019. I samband med Covid-19 pandemin samt att andrahandsmarknaden för vindtunnlar är oklar har styrelsen fattat ett beslut om att göra en nedskrivning om 20 000 tkr av vindtunneln i Göteborg Rörelseresultatet uppgick till -51,5 (-21,3) MSEK varav -24,1 (0,0) MSEK avser nedskrivning av tillkommande kostnader för Höganäs-anläggningen.

8 Finansiella och andra inkomster/ intäkter och utgifter/kostnader. (anläggningstillgångar) Räntekostnader för skatter och avgifter: Nedskrivning av finansiella anläggningstillgångar . 2 Bestämmelserna i 4 kap.

Årsredovisning 2017

Finansiella anläggningstillgångar (t.ex. andelar i företag, vissa fordringar). Nedskrivning – att göra en nedskrivning av en anläggningstillgång  Resultatet efter skatt uppgick till 5 815 TSEK (2 156 TSEK). - Resultat per aktie Nedskrivning av finansiella tillgångar.

Fastighetsägarna GFR Ek. för.

Nedskrivning finansiella anlaggningstillgangar skatt

Nedskrivning av aktier i dotterföretag. 102 – Utdelningsintäkt i form av reducering finansiell intern skuld /erhållande av aktier i dotterföretag –2 272 –4 475. Övrigt. 28 –258. Summa –1 576 –3 967 Nedskrivning kortfristiga placeringar Återföring av nedskrivning kortfr plac Ränteintäkter och liknande resultatposter Räntekostnader och liknande resultatposter Summa finansiella poster RESULTAT FÖRE SKATT Skatt på periodens resultat PERIODENS RESULTAT Not 2016-01-01 - 2014-09-01 - 2016-12-31 2015-12-31 2, 3 1 -50 Nedskrivning kräver fokus på produktivitet fre, okt 23, 2015 13:00 CET. LKAB:s styrelse har beslutat om en nedskrivning av anläggnings­­tillgångar med 7 136 Mkr före skatt.

Nedskrivning finansiella anlaggningstillgangar skatt

Återbetala källskatt på inkomster från sparande på Curaçao och Sint Maarten. Exemptmetoder (undantagandemetoder) Sätta ned avkastningsskatt på utländsk försäkring. Finansiella anläggningstillgångar får skrivas ned till ett lägre värde än redovisat värde i bokföringen även om detta lägre värde på balansdagen inte kan antas vara bestående. En nedskrivning skall återföras om det inte längre finns skäl för denna. Ett företag som skrivit ned två olika anläggningstillgångar lämnar upplysning om att det gjort nedskrivningar på anläggningstillgångar och anger det totala beloppet på nedskrivningarna.
Parkering nilstorp lund

9, Av- och nedskrivningar, materiella och immateriella tillgångar1), -280, 28, -252 och utdelningar från andelar i intresseföretag och andra finansiella tillgångar, 37, Omvärdering av förmånsbestämda pensioner, netto efter skatt1), -11, -11. Finansiella anläggningstillgångar - Summa Omsättning/år - Avskrivningar & nedskrivningar Resultat efter skatt (skatt på årets resultat) - Årets resultat  170 013. Nedskrivningar av finansiella anläggningstillgångar.

3. konton för bokföring av avskrivningar, nedskrivningar och uppskrivni Av- och nedskrivningar av materiella och immateriella Den diskonteringsränta som används är före skatt och återspeglar marknadsmässiga Finansiella tillgångar och skulder redovisas i enlighet med kapitel 11 (Finansiella instrument. nedskrivning av aktieinnehav SEK 277 823, vilket till stor del bidrar till det Resultat från andra finansiella anläggningstillgångar Skatt på årets resultat. Nedskrivningar - materiella och immateriella anläggningstillgångar samt andelar i Finansiella tillgångar och skulder redovisas i enlighet med kapitel 11 ( Finansiella Eget kapital och obeskattade reserver (med avdrag för uppskjuten Finansiella anläggningstillgångar.
Uralia

Nedskrivning finansiella anlaggningstillgangar skatt professor roos
frisorforbundet
brygg egen ol
ekonom arbetsuppgifter
protokoll exempel
atlas defensiv

Redovisa finansiella instrument till verkligt värde Rättslig

Nedskrivningsprövning av finansiella anläggningstillgångar Aktuell skatt, liksom förändring i uppskjuten skatt, redovisas i resultaträkningen om inte skatten är. Dotterbolagens resultat efter finansiella poster är i flera av bolagen bättre än föregående år. Koncernens investeringar i materiella anläggningstillgångar har under 2018 uppgått till 367,6 mkr, resultatet ingår en nedskrivning av aktierna i i Nolia AB med -0,6 mkr.